POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

kasinydomek.pl

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Zabezpieczenia
VI. Postanowienia końcowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. Kasiny Domek – Rękodzieło Artystyczne  jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności danych osobowych:
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.kasinydomek.pl.

2. Właścicielem strony internetowej i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Kasiny Domek – Rękodzieło Artystyczne.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 •  przetwarzane zgodnie z prawem,
 •  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 •  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Kasiny Domek – Rękodzieło Artystyczne  zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także podmiotów prawnych.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku wpisu komentarza, wypełnienia formularza kontaktowego, formularza subskrypcji lub złożenia zamówienia przez Użytkownika.

3.

 • W przypadku wpisu komentarza przez Użytkownika, Użytkownik podaje następujące dane:
  – Imię i nazwisko;
  – Adres e-mail;
 •  W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego przez Użytkownika, Użytkownik podaje następujące dane:
  – Imię i nazwisko;
  – Adres e-mail;
 •  W przypadku wypełnienia formularza subskrypcji przez Użytkownika, Użytkownik podaje następujące dane:
  – Imię i nazwisko lub pseudonim;
  – Adres e-mail;
 • W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika, Użytkownik podaje następujące dane:
  – Imię i nazwisko;
  – Adres e-mail;
  – Dokładne dane adresowe (kod, miejscowość, nr domu i nr mieszkania);
  – Numer telefonu (dobrowolnie);
  – NIP (w przypadku rejestracji firmy);                                                                                                                                                                                                                                        — Nazwę firmy;

4. Powyższe dane mogą być zmieniane lub usunięte poprzez kontakt z Kasiny Domek – Rękodzieło Artystyczne.

5. Podczas korzystania ze stron Kasiny Domek – Rękodzieło Artystyczne  pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu)

6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie kasinydomek.pl.

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest wymogiem prawnym związanym z przeciwdziałaniem terroryzmowi, a także wymogiem umownym oraz jest niezbędne prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania danych osobowych może być brak możliwości wykonania umowy sprzedaży.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze strony Kasiny Domek – Rękodzieło Artystyczne, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem lub zawieranie umów sprzedaży produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży produktu zgodnie z Regulaminem.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
– osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
– jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
– dla celów marketingu produktów oferowanych przez stronę internetową.
– do celów informacyjnych związanych z technicznym działaniem strony internetowej np. jego wyłączeniem lub zmianami.
– w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im.
– do prawidłowego realizowania procedury reklamacyjnej.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, prawo do wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

4. Do danych osobowych zbieranych przez Kasiny Domek – Rękodzieło Artystyczne  mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy.

5. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wspierającym operacyjnie wykonywanie Umowy, takim jak:
– podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską
– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi podatkowe i rachunkowe, prawne i konsultacyjne

6. W przypadku subskrypcji mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej klikając bezpośrednio na link zawarty w mailu.

7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: art@kasinydomek.pl

V. ZABEZPIECZENIA

1. Strona kasinydomek.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Kasiny Domek – Rękodzieło Artystyczne  zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Dane osobowe na stronie kasinydomek.pl są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Komputery obsługujące stronę kasinydomek.pl korzystają z aktualnego oprogramowania antywirusowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: art@kasinydomek.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia i właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2019r.